Gratis Verzending op alle bestellingen

+32 (0) 475 23 45 58 info@koffieplatform.be

Meer info

VERKOOPSVOORWAARDEN CLATCHCOFFEE

De webshop www.clatchcoffee.be is een initiatief van:

Praet NV

Herentalsebaan 406 unit B3

B-2160 Wommelgem

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0455.196.650

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via:

Email: info@clatch.be - info@koffieplatform.be

Tel.: +32 (0) 475 2345 58

Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden

zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

1 Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Praet NV in een

Deze site is enkel voor B2B, je moet ondernemingsnummer hebben om te kunnen aankomen.

contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden

die buiten zijn bedrijfs -of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van

de Consument.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de

eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper

verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2 Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Producten door Praet NV aan

de Koper via de webshop www.clatchcoffee.be. Zodra u gebruik maakt van onze website

aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals

vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het

geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze

het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt

vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules

waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds

onverkort van toepassing.

Praet NV behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen

en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen

invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Iedere Koper verbindt er zich toe de producten van Praet NV niet aan te kopen met de loutere

doelstelling om deze door te verkopen. Een uitdrukkelijke toestemming vanwege Praet NV wordt

in dat geval vereist.

3 Aanbod en Aanvaarding

3.1 Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Praet NV engageert zich om

voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief

technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert Praet Nv

hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert Praet NV zich

grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn

gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer

van de substantiële kenmerken van onze producten.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten,

en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Praet NV. Een

aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in

voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te

informeren.

Praet NV is niet gebonden door haar aanbod dat op duidelijke wijze is aangetast door een

vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,

kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Praet NV worden gecorrigeerd.

In afwijking van onze online ordermethode kan de koper een individuele offerte voor bepaalde

specifieke producten laten opstellen door Praet NV. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft

een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat

vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle

overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2 De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en worden zowel inclusief BTW als exclusief BTW aangegeven. Zijn niet inbegrepen in de

individuele productprijs:

- De kosten van levering en installatie, alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten. (cf. Verzekering

van verzending)

- De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk

werden meegedeeld aan de koper.

LET OP: hoewel Praet NV alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen

bepaalde omstandigheden, zoals supplementaire verzekering, aanleiding geven tot bijkomende

kosten. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies

en eventuele andere kosten worden pas na orderbevestiging meegedeeld. Deze kosten zijn steeds

voor rekening van de Koper.

De koper kan een prijsmededeling exclusief BTW en andere taksen op uitdrukkelijke

aanvraag verkrijgen indien de aankoop binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit

gebeurt. De koper moet hiervoor zijn ondernemingsnummer mededelen.

Praet NV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe

de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien

de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper

worden aangerekend.

3.3 De Aanvaarding

Een aankoop uit het aanbod van Praet NV gebeurt via de online ordermethode. Deze aankoop is

bindend ten aanzien van de Koper vanaf de aanvaarding in de ordermethode. Praet NV zal binnen

uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door

Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de

overeenkomst.

Praet NV kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke

verklaring het productorder geheel of gedeeltelijk weigeren. Indien de bestelling niet of slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Praet NV de Koper hierover tijdig inlichten en eventueel

een vervangend product voorstellen.

Indien Praet NV het productorder (gedeeltelijk) weigert of de Koper niet akkoord gaat met de

voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. Alle corresponderende

ontvangen betalingen worden spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van

schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen

uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen

komen. Praet NV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt,

binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of

elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4 Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Alle

opmerkingen of klachten omtrent de prijs moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de

orderbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van Praet NV. Het neerleggen van een

klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het

order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

• Kredietkaart, Mastercard, Visa en Bancontact via Mollie.

Praet NV neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te

garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals

erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

De beveiligde systemen van Stripe Payments staan in voor de verdere verwerking van de

betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige

beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Praet NV

Herentalsebaan 406 unit B3

B-2160 Wommelgem

BELGIE

KBC

IBAN BE19 7360 4045 3512

BIC CODE KREDBEBB

Praet NV stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle

door de Koper verschuldigde bedragen. Praet NV behoudt steeds de eigendom van alle bestelde

producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst,

ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5 Levering en installatie

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, uiterlijk binnen dertig (30)

kalenderdagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent Praet NV

zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende

leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd.

De vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de

overeenkomst slechts beëindigen indien Praet NV er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende

leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Praet NV spoedig en uiterlijk

binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen

terug vergoeden.

Leveringen kunnen enerzijds worden uitgevoerd door Praet NV met eigen vervoer, anderzijds doet Praet NV beroep op volgende externe partijen voor de levering:

• DHL

• DPD

• bpost

Het gebruik van externe partijen invloed kan hebben op de levering. Praet NV neemt echter geen

verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door

derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een

verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de

verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden

overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te

maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien de klant

afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur

voorstelt volgen. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming

door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van een nieuwe

leveringspoging volledig voor rekening van de Koper.

Praet NV draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het

moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door

hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in

principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft

geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is in principe uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de producten. De

Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en

veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Praet NV de

installatie verrichten of gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de

producten. Praet NV is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en

de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

6 Gebreken en klachten

Praet NV heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en

aangeboden dienstverlening; Toch kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Praet NV

garandeert de toepassing van de Belgische wettelijke garantieregeling, zoals bepaald in artikel

1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Afwijkende commerciële garanties zijn uitsluitend van toepassing

indien uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Iedere Koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte

zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt

daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn

garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze

ontvanger verplicht de producten op conformiteit nauwkeurig te onderzoeken. De Koper moet de

volgende handelingen verrichten in geval van non-conformiteit;

I. De Koper moet zijn klacht op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze

schriftelijk communiceren aan Praet NV. De Koper moet zijn klacht op voldoende wijze

motiveren, bij voorkeur met alle mogelijke technische middelen ter beschikking (foto –

video). De klacht moet gecommuniceerd worden:

a. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de levering, indien het product(en) door een

zichtbaar gebrek is aangetast.

b. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de kennisname indien het product gekenmerkt

wordt door een verborgen gebrek.

c. Uitzondering voor consumenten: binnen twee (2) maanden vanaf kennisname indien het

product gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek. Dit alles in overeenstemming met de

wettelijke garantieperiode.

II. De Koper moet de producten terugzenden binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn

communicatie over de klacht. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden

naar Praet NV, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en

documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs.

Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de

terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. Praet NV raadt aan deze producten

aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

7 De garantie is niet van toepassing op:

• Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen

toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik

en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

• Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in

overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en

informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

• Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na

verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van

productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit

verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praet NV of de producent.

• Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen.

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op

een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Praet NV is slechts

gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde

voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De

eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de

Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet

voldaan werd, zal Praet NV deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze

terugzending zijn ten laste van de Koper. Praet NV is in dat geval vrij de producten voor rekening

en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7 Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek

Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen

vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument

is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Praet NV hoort uiteraard

wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Praet NV de Consument spoedig terugbetalen, en

zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Praet NV betaalt de Consument terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument

uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten

in rekening gebracht.

7.2 Levering van goederen en diensten

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste

standaardleveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is

begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits

de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek

Economisch Recht)

- De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is

aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed

heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2°

Wetboek Economisch Recht)

- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of

die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek

Economisch Recht)

- De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

(Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de

verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn

met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de

sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan

plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van

schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; (Artikel

VI.53.7° Wetboek Economisch Recht)

- Overeenkomsten waarbij de consument Praet NV specifiek verzocht heeft hem te

bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer

echter bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de

consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan

vervangstukken die Praet NV noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de

herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of

goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde

computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel

VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van

overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties ; (Artikel VI.53.10°

Wetboek Economisch Recht)

- De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de

uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de

consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht

daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk,

ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Praet NV meedelen. Deze mededeling moet binnen

veertien (14) kalenderdagen vanaf:

• Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

• Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

• De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de

datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

• Naam en adres van de Consument;

• Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Praet NV ,

en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door

middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de

terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Praet

NV het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het

behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de

werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Praet NV is

gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een

onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd

worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Praet Nv verbindt

er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8 Overmacht

Indien Praet NV door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk

verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van

overmacht. In dat geval is Praet NV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na

te komen. Praet NV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de

overmacht.

9 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Praet NV en/of de

rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-,

merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder

al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

Praet NV hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke

maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.

De producten en handelstekens worden beschermd door talrijke registraties bij de bevoegde officiële

instanties, in de vorm van geregistreerde handelsnamen, tekeningen- en modellenrecht en

octrooien. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de

intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik

van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt

vervolgd.

10 Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de

bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens

ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse

persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De

persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de

geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Praet NV.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Praet NV, of

overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het

gerechtelijk arrondissement waar Praet NV haar maatschappelijke zetel heeft.

12 GDPR

NV Praet verklaart een GDPR handboek ter beschikking te hebben en kan alle wettelijke richtlijnen nakomen inzake GDPR.